تبلیغات
......... قطره باران(نوخندان) ......... - نصایح بروز شده لقمان خطاب به پسرش

......... قطره باران(نوخندان) .........

الهم عجل لولیک الفرج

نصایح بروز شده لقمان خطاب به پسرش

نصایح بروز شده لقمان خطاب به پسرش

طنز و کاریکاتور | نصایح بروز شده لقمان خطاب به پسرش

پسـرم! اگر توانستـی استخـدام شوی، در اداره با دو کس رفیـق شـو: آنچنـان که دانـی آبدارچـی، و یکی از بچـه های حراست...
 
 • فـرزندم!
  اینقدر SMS بازی نکن،
  با اینکار فقط درآمد مخابرات را زیاد می کنی.
 • هـان ای پسـر!
  اگر دکتر یا مهندس شدی، موقع معرفی خود، از این پیشوندها قبل از اسم خود استفاده نکن، زیرا آن نشانه کمبود شخصیت توست.

 • پسـرم!
  اخبار را از منابع مختلف بگیر.. جمع بندی اش با خودت.
  مخاطب دائمی یک رسانه بودن، آدم را به حماقت می کشاند.
 • پسـرم!
  می دانم الان داری حسرت دیدار مرا می خوری.
  یالله بلند شو دست مادرت را ببوس بعد بیا بقیه وصیت را بخوان.
 • هـان ای پسـر!
  خواستی در مملکت خودمان درس بخوانی بخوان...
  خواستی فرنگ بروی برو…
  اما اگر ماندی از فرنگ بد نگو ، اگر رفتی از مملکتت بد نگو !
 • پسـرم!
  در تاکسـی با تلفـن همـراه بلنـدبلنـد صحبـت نکـن.
 • پسـرم!
  گروهـی هستنـد که اگـر احترامشـان کنـی تـو را نـادان می داننـد،
  و اگـر بی محلیشـان کنـی از گـزندشان بی امانـی.. پس در احتـرام ، انـدازه نگهـدار.
 • پسـرم!
  اگر هواپیمای خطوط ایران را سوار شدی،
  آیت الکرسی بخوان،
  سه بار موقع بلند شدن، و سه بار موقع نشستن.
 • پسـرم!
  سخت تریـن کـار عالـم فهماندن به یک احمـق است.
  خـون خـودت را کثیـف نکـن. نمی توانی…خدا از احمق ها دست کشید پس تو هم….
 • پسـرم!
  با کسـی که شکمش را بیشتـر از کتـاب هایش دوست دارد ، دوستـی مکـن.
 • هـان ای پسـر!
  در پیـاده رو که راه می روی، از کنـار بـرو.
  ملت می خواهنـد از کنـارت رد شوند.
 • پسـرم!
  در خیـابان که راه می روی، کیـفت را سمت جـوی آب بگیـر،
  زیـرا کیـف قـاپ زیـاد شده است.
 • پسـرم!
  وقتـی در تاکسی کنـار یک خانـم می نشینـی،
  جمـع و جـور بنشیـن تا آن بیچـاره احسـاس ناراحتـی نکنـد.
 • پسـرم!
  موقـع رانندگـی خـودت را جـای کسـی بگـذار
  که دارد از خـط عابـر پیـاده رد می شـود، پس حـق تقـدم را رعایت کن.
 • پسـرم!
  اگـر کسانـی از سـر نادانـی به تـو خنـدیدند ،
  تو بـرای شفایشـان گریـه کـن.
 • پسـرم!
  هیـچ گـاه دنبـال به کرسـی نشـاندن حـرفت مبـاش
  و همـه جـا سـر هـر صحبتـی را بازمکـن.
  بگـذار تـو را نـادان بداننـد.
 • پسـرم!
  اساتیـد را محترم بشمار!
  اگر توانستی دستشان را ببوس، اگر نه ، خود دانی...
 • پسـرم!
  در ضمن ، به هر کسی بی خودی لقب “استاد” عنایت مکن...
  مشک آن است که خود ببوید، نه آنکه عطار بگوید.
 • پسـرم!
  راه تو را می خواند.. اما تو باور مکن…!


[ پنجشنبه 1391/08/18 ] [ 19:38 ] [ محمد حیدرپور نوخندان ]

[ نظرات() ]